Informació addicional RGPDUE

divider-scaled.jpg

 

2.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament.

VIDRES SANROMA, S.L

Raval de Martí Folguera, 32, 43201 Reus, Tarragona

Contacte del DPO   sanroma@vidressanroma.com
Finalitats del tractament Descripció del tractament Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament del grup i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari, essent específiques per la finalitat que es detalla en la recollida.
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió Es cediran dades a les empreses que formen part de VIDRES SANROMA, i no es cediran  dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.
Finalitat de la cessió Si es preveu cessió entre les empreses que formen part de VIDRES SANROMA, amb les finalitats necessàries per els serveis vinculants entre les pròpies empreses.
Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal,

interès públic, interès legítim, interès contractual i del consentiment de l’interessat o

del seu representant legal.

Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferències internacionals de dades No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a sanroma@vidressanroma.com. Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.

Si vol disposar d’un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es/

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir- se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid
 

Información de tratamiento de datos RGPDUE